Způsob práce se slony

Z pohledu kontaktu a ošetřování je možné se slony v ZOO zacházet čtyřmi způsoby:

1. Volný kontakt: je přímý kontakt, při němž chovatel a slon neomezeně sdílejí společné území.

2. Chráněný kontakt: Chovatel a slon nesdílejí stejný neomezený prostor. Kontakt se slonem se uskutečňuje přes ochrannou bariéru. Slon však není pohybově omezen a může z pracovního prostoru kdykoliv odejít.

3. Omezený kontakt: Zacházení se slonem přes ochrannou bariéru, za níž je slon prostorově omezen (omezení pohybu, fixační zařízení).

4. Žádný kontakt: Bezkontaktní způsob, kde je kontakt možný jen po uspání slona uklidňujícími chemickými prostředky.

Vzhledem k podmínkám a možnostem, které poskytuje pavilon a na něj nenavazující výběh, dále díky skladbě chovaných zvířat, historii a tradici, jsou sloni v ústecké ZOO chováni kontaktním způsobem. Přesněji systémem volného kontaktu, tedy stylem, kdy je chovatel v přímém, bezprostředním kontaktu se slony. Tento způsob chovu klade vysoké nároky na ošetřovatele. Už výběru vhodných chovatelů je nutné věnovat zvýšenou pozornost. Ne každý se pro tuto práci hodí. Je třeba, kromě zájmu o tuto práci, aby se jednalo o člověka s klidným, ale důrazným přístupem, což může být problém například u žen. Je vhodné, aby takový člověk měl zkušenosti s chovem jiných větších savců a byl ochoten se své práci věnovat i na úkor svého volného času. Postavení ošetřovatele slonů uvnitř skupiny musí být dominantní! Toho lze dosáhnout trpělivostí, naprostou důsledností a co nejužším kontaktem se zvířaty. Nelze se domnívat, že denní tříhodinovou přítomností u slonů lze dosáhnout uspokojivých výsledků. Teoreticky ideální doba přítomnosti ošetřovatele je 24 hodin denně, což je v praxi nepoužitelné. Platí ale: čím více, tím lépe. Nejde jen o to, aby zvířata byla zvyklá na ošetřovatele a měla k němu naprostou důvěru jako k vůdci stáda. Důležitá je přesná znalost ošetřovatelem. Ten musí vždy přesně vědět, jak se v následujícím okamžiku zvíře zachová a podle druhu problému ihned situaci adekvátně řešit. Je jasné, že takový vztah nelze vybudovat za týden, ale je výsledkem dlouhodobého snažení. Při začleňování nového ošetřovatele do sloního stáda se tak musí dít vždy pod vedením vrchního ošetřovatele slonů. Vzhledem ke značné konzervativnosti slonů je nutné, aby byly důsledně dodržovány i navyklé pracovní postupy a režim dne. Ani ne tak zásadní chyby, ale spíše zanedbání nebo přehlédnutí maličkostí má právě často za následek napadení člověka zvířetem.

Pokud jsou sloni takto vedeni, lze je brát na procházky jak v areálu ZOO, tak i mimo něj, dovoluje-li to situace. Hlavním smyslem je posilování vzájemných vztahů a především zaměstnání slonů. Od zvířete, které celý den stojí bezprizorně v malém výběhu, těžko můžeme očekávat něco jiného než nepříjemná překvapení a potíže.

Práce se slony při tzv. volném kontaktu patří z pohledu bezpečnosti práce k těm nejrizikovějším činnostem v ZOO. Naprosto nezastupitelné místo v těchto chovech mají ošetřovatelé slonů, pro které je dokonalá znalost chování a rozvoj vzájemných vazeb se slony alfou a omegou jejich práce. Je proto důležité, aby se během své pracovní doby mohli slonům dostatečně věnovat a být s nimi co nejvíce v kontaktu. Důležitá je též komunikace mezi ošetřovateli a zachovávání stejných pravidel a postupů jejich práce, pokud možno do detailů.

Rizika, vyplývající z práce ošetřovatelů slonů v kontaktním chovu:

1) změny: Sloni jsou dosti konzervativní zvířata, a proto jakékoliv změny v denním režimu, výcviku, pracovním postupu v pavilonu i ve výběhu je dobré uskutečňovat pozvolna a nenásilně. Dát slonům čas, aby si na novinku postupně zvykli a akceptovali ji.

a) změna počtu zvířat: způsobená příchodem, odchodem nebo úhynem slona může vyvolat velmi nebezpečné změny v chování slonů. Tyto změny se týkají nového postavení a vyjasnění si vzájemných vztahů ve skupině. Odchod nebo ještě hůře úhyn zvláště dominantní slonice může znamenat trauma a změnu chování u ostatních slonů. Toto nebezpečí se mnohem citlivěji týká ZOO, chovající 2 slony.
b) změna v ošetřujícím personálu: nebezpečí souvisí hlavně s odchodem nejlepšího a nejzkušenějšího ošetřovatele, ale též se zaučováním a začleňováním nového pracovníka ke slonům.

2) nemocné zvíře: Reakce v chování nemocného slona, zvláště při bolestivém onemocnění, mohou být nevyzpytatelné i útočné a agresivní.

3) strach: Sloni jsou lekavá zvířata. Existují podněty, kterých se bojí a mohou u nich vyvolat až paniku.

4) aktuální stavy (situace): které mohou souviset se změnou chování slonů.